cropped-logo.png

 

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ได้รับการประกาศให้เป็นสภาตำบล ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่326 ลงวันที่  13  ธันวาคม  2515 และเป็นสภาตำบลนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ลงวันที่  2  มีนาคม  2538 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19  มกราคม 2539  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9  ลงวันที่  30  มกราคม  2539 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเกษตรวิสัย ระยะห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ  16  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง